Disclaimer


Disclaimer voor musichotshot.nl
Particulier, hierna te noemen Musichotshot, verleent u hierbij toegang tot musichotshot.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Musichotshot behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Musichotshot spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Musichotshot.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Musichotshot doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Musichotshot nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Musichotshot en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Musichotshot, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan, zonder bericht vooraf, van tijd tot tijd wijzigen.